Blog Archives

Warisan Khilafah di Asia Tengah

Warisan Khilafah

Asia Tengah mempunyai hubungan dengan peradaban Islam sejak abad ke-7 M, ketika wilayah ini ditaklukkan oleh khilafah Islam. Wilayah ini dikenal dengan nama Bilad Wara’ Nahr. Sejak ditaklukkan oleh khilafah Islam sebagai tanah kharaj, maka wilayah ini telah mempersembahkan para ulama yang luar biasa.

Beberapa wilayah penting yang tercatat melahirkan ulama hebat adalah Tirmidz, Samarkand, Nasa, Khuwarizmi, Farab, Syas, Nasaf, dan Bukhara.

Tirmidz ini adalah kota yang terletak di selatan Uzbekistan, tepi timur sungai Amu Darya yang memisahkan wilayah ini dari Afganistan.  Wilayah ini ditaklukkan kaum Muslim tahun 65 H/676 M di tangan Sa’id bin Utsman bin Affan, kemudian ditaklukkan lagi oleh Musa bin Abdullah bin Khazim tahun 93 H/711 M. Dari sini, lahir Muhammad bin Isa at-Tirmidzi (w. 279 H/892 M), murid Imam Bukhari. Dia mempunyai kitab Sunan at-Tirmidzial-Jami’, Kitab al-‘Ilal, dan sebagainya. Selain Muhammad at-Tirmidzi, juga ada Abu Ja’far  at-Tirmidzi as-Syafii (w. 295 H/907 M), yang menulis kitab Majmu’ Syarah al-Muhadzdzab. Ada satu lagi ulama asal Tirmidz, yaitu al-Hakim at-Tirmidzi, yang terkenal dengan kitabnyaKhatm al-Wilayah, ‘Ilal as-Syari’ah dan Haqaiq at-Tafsir. Read the rest of this entry